Privacybeleid VitalTalent

De inhoud van deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 3 juli 2023.

Artikel 1: Inleiding

VitalTalent verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website. Wij doen dat om de bezoekers en gebruikers van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Door de inhoud van ons privacy- en cookiebeleid met u te delen, trachten we volledig transparant te zijn in de verschillende typen persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat de rechten van bezoekers en gebruikers van onze website zijn met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door VitalTalent geschiedt volledig overeenkomstig met de eisen die de wet (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) daaraan stelt. Ons privacy- en cookiebeleid kan worden aangepast als daar een wettelijke of anderzijds dringende reden toe is. Als zodanig is het dan ook raadzaam om ons privacy- en cookiebeleid periodiek te raadplegen

Artikel 2: Wie is VitalTalent?

VitalTalent is een internationaal trainingsbureau op het gebied van leiderschap, communicatie en teamwork. De naam “VitalTalent” verwijst naar onze filosofie van empowerment van mensen. De sleutel is om de talenten van mensen te zien, ze te ontwikkelen en ze nog meer waarde te laten toevoegen aan de organisatie. Wanneer mensen de kans krijgen om hun (verborgen) talenten te ontwikkelen, stellen ze zich open en combineren ze hun passie met kennis. Mensen worden effectiever en positiever, met als resultaat dat mensen, teams en hele organisaties vitaler worden. Dit leidt tot betere resultaten, meer innovatieve ideeën en een organisatie die is voorbereid op de toekomst

VitalTalent (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64536580) is gevestigd op het adres Oude Nieuwveenseweg 113B, 2441 CT in Nieuwveen. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot ons privacy- en cookiebeleid, dan kunt u ons te allen tijde een bericht sturen op het volgende e-mailadres: info@vitaltalent.nl. Geeft u de voorkeur aan telefonisch contact, bel dan met het volgende telefoonnummer: +31 (0)85 – 020 11 55.

Artikel 3: Welke persoonsgegevens worden verwerkt door VitalTalent?

Om u als deelnemer aan een training of inkoper van een training zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende categorieën aan persoonsgegevens.

Categorie ‘persoonsgegevens’:
• voornaam
• achternaam
• bedrijfsnaam
• telefoonnummer
• e-mailadres
• gegevens over uw activiteiten op onze website
• overige persoonsgegevens die u middels correspondentie actief aan ons verstrekt

Categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’:
Er worden door VitalTalent geen bijzondere persoonsgegevens geregistreerd.

Artikel 4: Waarom worden de voorgenoemde persoonsgegevens door VitalTalent verwerkt?

Door VitalTalent worden uw persoonsgegevens slechts verwerkt als gevolg van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Er bestaan voor VitalTalent een vijftal doelen en grondslagen waarom persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn de volgende.
1. het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching of bedrijfsintern project;
2. het voldoen aan informatieverzoeken van de opdrachtgever en cliënten;
3. het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
4. het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
5. het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van VitalTalent.

Artikel 5: Hoe lang worden persoonsgegevens door VitalTalent bewaard?

Persoonsgegevens worden bewaard voor de aangegeven doeleinden en niet langer dan noodzakelijk, tenzij een wettelijke bewaarplicht bestaat.

Artikel 6: Delen van persoonsgegevens

VitalTalent zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om invulling te geven aan de uitvoering van onze overeenkomst met u kunnen door VitalTalent organisaties worden ingeschakeld die als dienstverlener optreden.

Met organisaties die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te bewerkstelligen dat zij tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen als dat door VitalTalent geschiedt. Dergelijke organisaties dienen dan ook niet te worden beschouwd als ‘derde ontvangers’, maar juist als verwerkers. Voor u als klant, potentiële klant of relatie van VitalTalent blijven wij verantwoordelijk voor verwerkingen door onze dienstverleners.

Momenteel worden uw persoonsgegevens door ons gedeeld met de onderstaand gespecificeerde organisaties als gevolg van het feit dat wij gebruikmaken van de door hen geleverde producten en diensten.

Leverancier webhosting
• ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van VitalTalent achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s), bijvoorbeeld door te navigeren over onze website of door contact met ons op te nemen middels webformulieren of per e-mail
• van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

Leverancier programmatuur training organisatie
• ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van VitalTalent achterlaat of per e-mail aan VitalTalent verstrekt als gevolg van het feit dat VitalTalent gebruikmaakt van de door de leverancier ter beschikking gestelde training organisatie programmatuur
• van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

Artikel 7: Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als klant, potentiële klant of relatie van VitalTalent heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door VitalTalent in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VitalTalent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Met gegevensoverdraagbaarheid wordt bedoeld dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of naar een ander (een door aan te duiden organisatie) te laten sturen. Het overdragen van gegevens kan bijvoorbeeld geschieden middels een digitaal .xlsx-bestand (Microsoft Excel).
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het volgende e-mailadres: info@vitaltalent.nl.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek inzake persoonsgegevens door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit, ter bescherming van uw privacy. Opvolgend zullen wij zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen een viertal weken, reageren op uw verzoek.
Wij doen ons uiterste best om uw recht op privacy te respecteren. Als u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan vernemen wij dat als vanzelfsprekend graag. Bovendien willen wij u erop wijzen dat u desgewenst de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Artikel 8: Links

Als klant, potentiële klant of relatie van VitalTalent heeft u het recht om uw Op de website van VitalTalent worden diverse verwijzingen gegeven naar websites van externen. VitalTalent is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wenst u daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

Artikel 9: Cookies (of vergelijkbare technieken) die door VitalTalent worden gebruikt

Op onze website maken wij gebruik cookies. Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. De typen cookies die wij gebruiken zijn de volgende.
Analytische cookies; middels dit type cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en maken wij derhalve geen inbreuk op uw privacy. Analytische cookies worden door ons enkel gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Met de inzichten die wij verkrijgen als gevolg van de analyse van bezoekersstromen, kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website voor u verbeteren.

CookieDoelOpslagperiode
_ga_[container-id]Aanhouden sessiestatus van gebruikersMaximaal 24 maanden
_gcl_auOpslaan en bijhouden van conversiesMaximaal 90 dagen
_gaOnderscheid maken tussen gebruikersMaximaal 24 maanden

Functionele cookies; middels dit type cookies worden enkel indirecte persoonsgegevens opgeslagen. Op individuele basis leiden deze gegevens niet tot inbreuk op uw privacy. Een voorbeeld van een indirect persoonsgegeven dat door ons in een functionele cookie wordt weggeschreven, is de PrivacyCookieNotice. De PrivacyCookieNotice stelt ons in staat om gedurende uw aanwezigheid op onze website te onthouden of u wel of niet onze cookiemelding heeft gesloten. Onthouden we uw keuze niet, dan wordt de cookiemelding op iedere pagina van onze website opnieuw aan u getoond.

CookieDoelOpslagperiode
PrivacyCookieNoticeWordt gebruikt om het accepteren van het privacy- en cookiebeleid op te slaanMaximaal 26 maanden

Wilt u bewerkstelligen dat uw internetbrowser in het geheel geen (of slechts in beperkte mate) cookies opslaat, dan kunt u uw internetbrowser als zodanig configureren. Bovendien kunt u alle informatie die in het verleden middels cookies is opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone verwijderen via de instellingen van de door u gebruikte internetbrowser.

Onderstaand treft u een overzicht aan met de meest gebruikte typen internetbrowsers. Activeert u de link toebehorende tot de internetbrowser die u gebruikt, dan wordt u doorverwezen naar een webpagina alwaar u de instellingen van uw webbrowser kunt aanpassen en alwaar u cookies kunt verwijderen.
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Safari
• Opera

Artikel 10: Hoe VitalTalent uw persoonsgegevens beveiligt

VitalTalent neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus en derhalve worden door ons passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens door ons niet goed worden beveiligd of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan vooral zo spoedig mogelijk contact met ons op via het e-mailadres: info@vitaltalent.nl.

Om u een indruk te geven van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beveiligen, is onderstaand een overzicht gespecificeerd met enkele maatregelen die door ons worden aangewend.
• de webserver van VitalTalent bevat beveiligingssoftware (waaronder een firewall)
• gegevensoverdracht met de webserver van VitalTalent vindt plaats via een internetverbinding die is beveiligd conform het TLS-protocol (zie hiertoe de vermelding van ‘https’ en het groen gekleurde hangslotje in uw adresbalk)
• het gebruik van webbased programmatuur is ten alle tijden beveiligd door middel van persoonsgebonden tweestapsverificatie

VitalTalent behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de website bekend worden gemaakt. VitalTalent adviseert opdrachtgevers, cliënten en gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.