Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden VitalTalent

Download de PDF versie

Artikel 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft
b. opdrachtnemer: maatschap VitalTalent, handelend onder de naam VitalTalent
c. overeenkomst: een overeenkomst tot het geven van cursussen, trainingen en opleidingen, dan wel het leveren van lesmateriaal en boeken, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen cursus.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtnemer en opdrachtgever een opdracht is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekeningen blijken in bezit van opdrachtnemer zijn gekomen, danwel op het moment dat een schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail is verzonden door opdrachtnemer naar het door opdrachtgever opgegeven (e-mail)adres en deze bevestiging is ontvangen door opdrachtgever. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever en opdrachtnemer verstrekte informatie. De genoemde documenten worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2
Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3.3
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3.4
Terzake van het door VitalTalent gevoerde cursusprogramma -te definiëren als het open aanbod cursusprogramma- gelden de voorwaarden zoals weergegeven in 3.5 tot en met 3.9.
3.5
De inschrijving dient te worden gedaan doormiddel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier zoals uitgereikt door VitalTalent, danwel indien de inschrijving middels het digitale aanmeldformulier geschiedt via de website van opdrachtnemer, door middel van een volledig ingevuld formulier en bevestiging van de opdracht door opdrachtgever door middel van verzending van de aanmelding, waarbij opdrachtgever tevens heeft aangegeven de algemene voorwaarden te accepteren.
3.6
Registratie en plaatsing van de deelnemers geschiedt in volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier door VitalTalent
3.7
Bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen per cursus heeft opdrachtnemer het recht de aanmelding van opdrachtgever te annuleren. Opdrachtnemer zal opdrachtgever deelname aan een vergelijkbare cursus aanbieden op een ander tijdstip en/of locatie waarbij aan opdrachtgever het recht toekomt de gewijzigde aanbieding niet te accepteren.
3.8
Opdrachtnemer heeft het recht een cursus bij een naar de mening van opdrachtnemer onvoldoende aantal inschrijvingen, te annuleren. Indien deze situatie zich voordoet, zal met opdrachtgever overleg worden gepleegd terzake van de aanbieding van een vervangende cursus. Indien deze aanbieding opdrachtgever niet convenieert, zal tot onmiddellijke en volledige restitutie van de betaalde factuur betreffende deze cursus worden overgegaan.
3.9
Opdrachtnemer heeft het recht een inschrijving te weigeren indien naar de mening van opdrachtnemer de cursus waarvoor wordt ingeschreven voor de betreffende inschrijver niet geschikt wordt verondersteld.

Artikel 4 – Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
4.2
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4.3
Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4.4
Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
4.5
De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

5.1
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welk persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
5.2
Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
5.3
Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.
5.4
Opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de opdracht. Daarbij verschaft opdrachtnemer desgevraagd inzicht in de methoden die het in de onderscheiden fasen van het opleidingsproces toepast.
5.5
Opdrachtnemer houdt op een door opdrachtnemer gekozen wijze documentatie van de uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf.
5.6
Opdrachtnemer heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht).

Artikel 6 – Geheimhouding

6.1
Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
6.2
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
6.3
Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporteren, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
6.4
Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
6.5
Als niet in strijd zijnde met het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2, is opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

7.1
Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest waaronder begrepen modellen, technische instrumenten en software welke hij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen,
te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. Openbaring kan alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
7.2
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie onder vermelding van het copyright van opdrachtnemer voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 – Honorarium

8.1
Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
8.2
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
8.3
Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaratie van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
8.4
Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9 – Betaling

9.1
De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld zonder aftrek, korting, opschorting, of schuldverrekening, doch uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, op de door opdrachtnemer aangegeven wijze, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.2
Indien opdrachtgever niet binnen de onder 09.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
9.3
Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
9.4
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheden stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.5
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om over het cursusprogramma, te definiëren als het open aanbod cursusprogramma, een eenmalige machtiging tot incasso te hanteren. De machtiging zal worden uitgeoefend ongeveer 6 weken voor de aanvang van de betreffende cursus indien vaststaat dat de betreffende cursus zal doorgaan.

Artikel 10 – Reclames

10.1
Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
10.2
Reclames als in het eerste bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
10.3
In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11 – Leveringstermijn

11.1
Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
11.2
Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
11.3
De overeenkomst kan -tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is- door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het BurgerlijkWetboek.

Artikel 12 – Opzegging

12.1
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. In geval van opzegging door opdrachtgever is opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd de door opdrachtnemer gemaakte kosten inzake de opgezegde overeenkomst ten tijde van het moment van opzegging.
12.2
Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
12.3
Terzake van het door VitalTalent gevoerde cursusprogramma -te definiëren als het open aanbod cursusprogramma- gelden de voorwaarden zoals weergegeven in de artikelen 12.4, 12.5 en 12,6.
12.4
Indien opdrachtgever uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende cursus aan opdrachtnemer een schriftelijke opzegging toezendt, zal opdrachtgever 20% van het cursusgeld aan opdrachtnemer verschuldigd zijn. Bij opzegging in de periode vanaf 5 werkdagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus is opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd.
12.5
Deelnemers kunnen hun inschrijving tot 5 werkdagen voor de oorspronkelijke traininingsdatum kosteloos verplaatsen naar een volgende training binnen hetzelfde kalenderjaar. Verzoeken om verzetten moeten vergezeld gaan van de datum en locatie van de alternatieve training en verzetten kan slechts eenmalig.
12.6
Opdrachtnemer verplicht zich om in overleg met opdrachtgever in de situatie van een voorgenomen opzegging door opdrachtnemer tot een vervangende aanbieding te komen inhoudend dat opdrachtgever zich kan laten vervangen dan wel dat een vergelijkbare cursus op een ander tijdstip en/of locatie kan worden gevolgd door opdrachtgever of zijn vervanger.

Artikel 13 – Het in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de betrokken partijen mag tijdens die duur van de opdracht en gedurende 6 maanden na
beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartijen in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur of trainer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van drie maal het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Artikel 15 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
16.2
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.
16.3
In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van VitalTalent en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder depotnummer 57539987.

 
Terug naar de homepage